top of page

Gra (kurs) toczy się w trzech przenikających się płaszczyznach:

 • wykłady (kończące się egzaminem)

 • ćwiczenia laboratoryjne

 • chmura z zadaniami.

 

W Grze biorą udział:

 • Mistrz Gry (główny prowadzący kurs zwany także wykładowcą):

dr hab. prof. UG Joanna Mytnik (pokój C-406) , kontakt: taksonomiaroslin@gmail.com

 • Lab Masterzy (prowadzący ćwiczenia):

mgr Sławomir Nowak (pokój C-417) główny prowadzący, kontakt:  slawomir.nowak@biol.ug.edu.pl

mgr Elżbieta Grochocka (pokój C-417) kontakt: elzbieta.grochocka@biol.ug.edu.pl

mgr Natalia Olędrzyńska  (pokój C-417) kontakt: natalia.oledrzynska@gmail.com

mgr Iwona Skorowska ((pokój C-418) kontakt: iwona.skorowska92@wp.pl

 • Gracze (zwani studentami jeśli nie uczestniczą w Grze).

 

Udział w Grze jest dobrowolny. Każdy student sam decyduje czy i w jakim stopniu chce zaangażować się w Grę i podjąć się wykonywania dodatkowych zadań zmniejszając sobie tym samym liczbę punktów potrzebnych do uzyskania podczas egzaminu.

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy, obecność na ćwiczeniach zapewnia ocenę dostateczną z ćwiczeń, ocena wyższa jest możliwa po wykonaniu wybranych zadań. Udział w wykładach nie jest obowiązkowy, każdy student po zakończeniu kursu ma prawo podejść do egzaminu.

Systematyczna praca w trakcie trwania kursu (wykonywanie zadań w chmurze podzielonych na 5 specjalności tematycznych obejmujących program kursu, tj. efekty kształcenia przewidziane w sylabusie) pozwala na zmniejszenie się wagi egzaminu (poszczególnych pytań) adekwatnie do ilości i jakości pracy wcześniej wykonanej przez studenta. Student może specjalizować się w każdej z 5 dziedzin zależnie od jego zainteresowań i potrzeb.

 

 

SPECJALNOŚCI

 

Zakres treści kursu został podzielony na 5 działów tematycznych:

 

 1. KOLEKCJE BOTANICZNE / HISTORIA BADAŃ TAKSONOMICZNYCH

 2. ICN / E- TAKSONOMIA

 3. HERBARIUM

 4. TAKSONOMIA MOLEKULARNA

 5. GEOGRAFIA ROŚLIN

W każdej ze specjalności student ma prawo wykonywać wybrane zadania poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Za każde zadanie można otrzymać punkty. Liczba zdobytych punktów w poszczególnych specjalnościach w trakcie trwania kursu jest liczbą punktów, którą student może wykorzystać na egzaminie odpowiadając na pytanie z danej specjalności. W każdej ze specjalności można zdobyć 100 pkt.

 

W przypadku uzyskania 100 punktów za zadania z danej specjalności, student zostaje  automatycznie zwolniony z odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne z tej dziedziny i otrzymuje maksymalną liczę punktów za to pytanie egzaminacyjne. Na wybranych wykładach oraz ćwiczeniach mogą pojawić się zadania z danej specjalności nie ujęte w Księdze Reguł, za których wykonanie student może otrzymać punkty.

 

Dodatkowo punkty można gromadzić wykonując quizy on-line w poszczególnych specjalnościach. Informacje dotyczące quizów będą pojawiać się na wykładach oraz będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

Student może wykonać zgłosić się po kolejne zadanie (lub przesłać już wykonane) dopiero po otrzymaniu punktów za poprzednie zadanie. Mistrz Gry oraz Lab Masterzy zobowiązują się do oceniania na bieżąco zadań Graczy (każdy Gracz otrzyma ocenę swojego zadania w ciągu 48 godzin). Wyjątkiem są wybrane zadania ze specjalności HERBARIUM (wymagające pracy stacjonarnej w zielniku), można je wykonywać podczas wykonywania innego zadania (ze względu na rozłożenie w czasie pracy w herbarium). 

 

Każdy student widzi swój postęp na 2 wykresach udostępnionych mu w google sheets przez Mistrza Gry (opcja przeglądania, edycji dokonuje na bieżąco Mistrz Gry i Lab Masterzy).

 

Pierwszy wykres pokazuje czy i na jaką ocenę student zaliczył ćwiczenia (kolor NIEBIESKI, obecność i praca na zajęciach to 30 pkt = ocena dostateczna) oraz ile punktów uzyskał za zadania (kolor ZIELONY), co podnosi jego ocenę z ćwiczeń (o pół oceny co 5 pkt) i zmniejsza liczbę koniecznych punktów do zdobycia na egzaminie.

 

Drugi wykres pokazuje proporcje między zaliczonymi zadaniami w poszczególnych specjalnościach a pozostałą liczbą punktów konieczną do zdobycia na egzaminie (kolor CZERWONY). W miarę wykonywania zadań i zdobywania za nie punktów, liczba punktów „egzaminacyjnych” odpowiednio maleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty zdobywane za poszczególne zadania wpisywane są do tabeli po lewej stronie wykresów

 

 

 

i automatycznie sumują się w tabeli zbiorczej dla poszczególnych specjalności znajdującej się pod wykresami:

Tak wygląda arkusz Gracza z widoczną tabelą poszczególnych zadań oraz tabelą punktów w poszczególnych specjalnościach.

 

 

 

LOGISTYKA GRY

 

Gra osadzona jest tutaj:) na stronie: http://mytnik-ejsmont-j.wixsite.com/taksonomiaroslin (Księga Reguł, opis specjalności, zadania, aktualności).

Gra toczy się w chmurze, komunikacja między Graczami a Mistrzem Gry i Lab Masterami odbywa się za pomocą narzędzia Google Dysk (student nie musi zakładać konta ani się logować). Każdy Gracz uzyskuje mailem od Mistrza Gry link z dostępem do swojego folderu na dysku zewnętrznym, gdzie na bieżąco może obserwować swój postęp w Grze (specjalizowanie się w poszczególnych dziedzinach).

Przesyłanie plików/dokumentów i kontakt z Mistrzem Gry i Lab Masterami odbywa się przez wysyłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikami (taksonomiaroslin@gmail.com).

Dodatkowym kanałem komunikacyjnym (nieobowiązkowym) jest grupa zamknięta na portalu społecznościowym: TaksonomiaRoslin2016 https://www.facebook.com/groups/197871217283048/ (udział w grupie nie jest konieczny, wszystkie ważne informacje będą przekazywane bezpośredni na e-mail każdego studenta oraz będą pojawiać się na stronie kursu).

 

KURS DLA STUDENTÓW BIOLOGII

studia licencjackie, 3. rok, blok biologia roślin(13.1.0039)

bottom of page