top of page

KROPLÓWKA FIOLETOWA

Diagnoza 1

Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia.

Hasło: TAKSONOMIA

Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

Kryteria oceny:

Oceniając zadanie Ordynator szuka odpowiedzi na 3 pytania:

  • czy  wykonany schemat jest być w rzeczywistości mapą myśli (od hasła TAKSONOMIA powinny odchodzić gałęzie z najważniejszymi obszarami tematycznymi, a od nich gałęzie II rzędu z kolejnymi skojarzeniami z danym hasłem, od nich następne z coraz bardziej szczegółowymi pojęciami). [maks. 5 ml]

  • jaka jest wartość merytoryczna pracy (zasadność i prawidłowość haseł oraz ich powiazań, zakres wyczerpania tematu) [maks. 10 ml]

  • czy zawartość merytoryczna wykracza poza treści prezentowane na wykładzie [maks. 5 ml]

Termin wykonania zadania: 16.10.2017 r., godz. 15.00.

Konsultacja

Lekarz chcący przystąpić do zadania, wysyła mailem zgłoszenie do Ordynatora i w wiadomości zwrotnej otrzymuje mapę myśli innego studenta do oceny. Zadanie można wykonać dopiero po wykonaniu Diagnozy 1 (po przesłaniu własnej mapy myśli i otrzymaniu min. 50% punktów za wykonane zadanie).

Szczegółowe instrukcje Stażysta otrzymuje w mailu zwrotnym od Ordynatora.

Liczbę przyznanych punktów należy uzasadnić zgodnie z kryteriami oceny mapy myśli (powyżej).

Termin wykonania zadania: 16.10.2017 r., godz. 15.00.

Wywiad medyczny 1

Wywiad należy przeprowadzić w formie spotkania (rozmowy bezpośredniej, nie chodzi o zadanie pytań drogą elektroniczną).

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących dowolnych aspektów pracy taksonoma (rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). Wywiad ma zaprezentować osobowość rozmówcy, jego pasje, przygody, zawodowe życie codzienne lub wybrane fakty z życia zawodowego, jego opinie na temat racy taksonoma.

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy, poszerzać wiedzę czytelnika dotycząca pracy naukowca - taksonoma.

KRYTERIUM OCENY:

Minimum 5 pytań. Pytania mogą dotyczyć relacji z wyjazdów / ekspedycji naukowych, przygód i ekstremalnych / zabawnych zdarzeń, sposobu zdobywania funduszy na badania, największych niespodzianek zawodowych, uczuć towarzyszących opisaniu / odkryciu pierwszego nowego gatunku, emocji związanych z praca taksonoma, ciemnych i jasnych stron tego zawodu, największych porażek / rozczarowań / odkryć / emocji związanych z pracą badawczą... Niech to będzie ciekawa i osobista "podróż"!

Wywiad musi być autoryzowany.

Nie musi to być taksonom roślin, chcemy poszerzyć naszą wiedzę na temat pracy taksonoma niezależnie od grupy, jaką się zajmuje.

 

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

PRZYKŁADOWE INSPIRACJE:

Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko (storczyki całego świata), prof. dr hab. Martin Kukwa (porosty), dr Przemysław Baranow (neotropikalne storczyki), dr Magdalena Oset (porosty), dr Marta Kras (storczyki afrykańskie), dr Marta Kolanowska (storczyki całego świata), dr Magdalena Dudek (taksonomia molekularna), mgr Sławomir Nowak (storczyki neotropikalne i azjatyckie), mgr Natalia Olędrzyńska (taksonomia molekularna), mgr Max Rykaczewski (storczyki neotropikalne), dr hab. Hanna Margońska (storczyki azjatyckie), 

Kontakt do pracowników KTRiOP (obu pracowni taksonomicznych, i storczykowej i grzybowej) znajdziecie na stronie Katedry).

Fizjoterapia 1

To zadanie wymaga kreatywności. Należy zaprojektować i wykonać grę, którą będzie można rozegrać podczas ostatniego wykładu). 

Długość rozgrywki: do 45 minut.

Rodzaj gry: bez ograniczeń (planszowa, karciana, quizowa, teleturniejowa...).

Gra w obszarze fioletowym musi dotyczyć znajomości zasad Kodeksu Nomenklatury Botanicznej (ICN) na poziomie studenta 3. roku biologii.

Przykładowe zagadnienia, które może obejmować gra:

kryteria ważnego opublikowania nazwy

  • efektywne opublikowanie

  • zmiany w Kodeksie po 2011 roku

  • synonimy (rodzaje, definicja, przykłady)

  • rodzaje typów nomenklatorycznych i ich znaczenie

  • specjalistyczne pojęcia (np. diagnoza, protolog, holotyp, izotyp, syntyp, lektotyp, neotyp, bazonim, synonim homotypowy, zasada "one fungus, one name", nomen nudum, nomen conservandum, Kongres Botaniczny, Melbourbe Code, ICN a ICBN itd)

  • ...

Grę można wykonać samodzielnie lub w zespole dwuosobowym.

Autorzy najlepszych gier (grywalnych, ciekawych, poszerzających/sprawdzających wiedzę studenta 3. roku biologii) zostaną dodatkowo nagrodzeni LITERĄ DR HOUSE'A (jedną z pięciu tajemnego hasła).​

Opis w karcie 1

Założenie strony internetowej na darmowej domenie (np. wix). Nie jest wymagana znajomość html (ani żadnego innego języka) darmowe serwisy oferują intuicyjną obsługę generatorów stron internetowych.

Może to być także wpis na prowadzonym już przez siebie blogu (w takim przypadku wpis musi być dość obszerny prezentujący wiedzę autora).

Strona powinna dotyczyć taksonomii jako nauki, rodzaju badań taksonomicznych, różnych ich aspektów, może traktować o cieniach i baskach tej dyscypliny, jej roli w ochronie różnorodności biologicznej, celów, jakie sobie stawia, problemów jakie napotyka...)

Strona powinna być przyjazna dla czytelnika nie zajmującego się zawodowo biologią, przybliżać obraz roli taksonomii, poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat celów i roli taksonomii, pracy taksonomów w kontekście ochrony przyrody. Nie powinna być pisana specjalistycznym językiem.

KRYTERIA OCENY:

Ocenie podlega poziom merytoryczny treści prezentowanych na stronie (70%) oraz estetyka strony (30%).

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY ZADAŃ W OKNACH CZASU

Każde zadanie jest oceniane w sposób opisowy, młody lekarz każdorazowo otrzymuje uzasadnienie oceny z odniesieniem do wcześniej znanych kryteriów oceny zadania.

Dopóki okno czasu dla zadania jest otwarte, każdy lekarz może wykonać zadanie powtórnie ( lub poprawić zadanie wcześniej wykonane) i przesłać do ponownej oceny.

Mając na uwadze dobro pacjenta, Ordynator zachęca do tego, by każdy z lekarzy dążył do mistrzostwa pracując nad poszczególnymi zadaniami.

Prawidłowo wykonana intubacja może uratować pacjentowi życie. Jeśli uczysz się ją wykonywać, naucz się na 100%!

bottom of page