top of page

Mapa myśli TAKSONOMIA

Termin: 22 października, godz. 15.00 (60 ml)

Mapa myśli to obraz, na którym umieszczone są skojarzenia dotyczące wybranego hasła/tematu/zagadnienia. Najlepiej rozpocząć od wypisania wszystkich skojarzeń dotyczących hasła głównego, następnie uporządkować je w kategorie, posegregować w grupy (główne gałęzie mapy myśli), a następnie umieścić je na dużej planszy, uzupełniając o szczegóły i rysunki związane z tematem.

​Kryteria oceny:

Oceniając zadanie Ordynator szuka odpowiedzi na 3 pytania:

 1. czy wykonany schemat jest być w rzeczywistości mapą myśli (od hasła głównego powinny odchodzić gałęzie z najważniejszymi obszarami tematycznymi, a od nich gałęzie II rzędu z kolejnymi skojarzeniami z danym hasłem, od nich następne z coraz bardziej szczegółowymi pojęciami). [maks. 10 ml]

 2. jaka jest wartość merytoryczna pracy (zasadność i prawidłowość haseł oraz ich powiązań, zakres wyczerpania tematu) [maks. 40 ml]

 3. czy zawartość merytoryczna wykracza poza treści prezentowane na wykładzie [maks. 10 ml]

mapa_mysli_1.gif

Infografika HERBARIUM

Termin: 22 października, godz. 15.00 (50 ml)

Należy wykonać infografikę na temat roli i celu istnienia oraz organizacji pracy zielników (herbariów).

Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej. Przykładowe programy do tworzenia grafik: www.canva.com, www.piktochart.com

JEŻ.JPG

Wolontariat w herbarium UGDA

Termin: 10 grudnia (100 ml)

Zapraszam do współpracy z naszym herbarium UG, można wykonać pracę wolontaryjną i nabyć nowe kompetencje i umiejętności w zakresie pracy z okazami zielnikowymi. 8 godzin pracy oznacza 100 ml fioletowego płynu kroplówkowego. 

Kontakt z siostrą oddziałową: mgr Joanna Gołębiewska lub mgr Marta Jarosińska

TYPY NOMENKLATORYCZNE (dowolna forma)

Termin: 29 października (50 ml)

Należy przedstawić wiedzę na temat rodzajów typów nomenklatorycznych i ich znaczenia w dowolnej formie innej niż opis w edytorze tekstowym. Treści z wykładu 2 należy zaprezentować w INNEJ formie niż materiały otrzymane od Ordynatora (opis).

Przykładowe formy:

 • infografika

 • album z okazami prezentującymi typy i omówieniem ich na przykładach (3D lub zeskanowane)

 • prezentacja z głosem (można nagrać za pomocą np. darmowego programu Freez screen video capture lub dowolnym innym programem)

 • nagranie mikro-wykładu

 • nagranie audio (podkast)

 • film (amatorski, wykonany np. smartfonem), zamieszczony np. na youtube lub google dysku (przesłanie linku)

 • film rysunkowy

 • myślografia

 • komiks

 • wywiad

 • gra dydaktyczna

 • fiszki do nauki

 • każda inna forma...

Kryteria oceny:

ocenie podlega stopień wyczerpania tematu i przystępność prezentowanych treści (prezentacja różnych rodzajów typów nomenklatorycznych z wyjaśnieniami dotyczącymi ich charakterystyki, różnic między nimi oraz znaczenia jakie mają dla nauki, jaką pełnią funkcję w taksonomii).

Praca powinna być tak wykonana, by w sposób przystępny i zrozumiały dla studenta 3. roku biologii. Praca ma prezentować różnice między poszczególnymi rodzajami typów i ich znaczenie. Oceniania będzie przystępność prezentowanych treści, oceniane będzie zrozumiałość pracy. Powinna stanowić potencjalne źródło do nauki dla studenta biologii.

TYPY NOMENKLATORYCZNE (quiz online)

Termin: 26 października godz. 21.00-21.30 (20 ml)

Quiz ze znajomości typów nomenklatorycznych dostępny będzie w aplikacji socrative w pokoju "ORDYNATOR. Przed quizem 26 października należy dołączyć do pokoju "ORDYNATOR" w aplikacji socrative (student login). O 21.00 pokój zostanie otwarty i każdy będzie mógł przez 30 minut odpowiedzieć na pytania dotyczące typów. Można wziąć udział w quizie na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu w dowolnym miejscu.

TYPY NOMENKLATORYCZNE (quiz na sali)

Termin: 29 października godz. 15.00 (60 ml)

Quiz ze znajomości typów nomenklatorycznych przeprowadzony na początku obchodu 3.

ESEJ 1

Termin: 12 listopada, godz. 24.00 (100 ml)

Czy wnioskowanie filogenetyczne na podstawie danych molekularnych jest zawsze bezbłędne 

i nieobarczone niepewnością? 

Odpowiedź uzasadnij. 

 

Na podstawie artykułu: Spalik K. & Piwczyński M. 2009. Rekonstrukcja filogenezy i wnioskowanie filogenetyczne w badaniach ewolucyjnych. Kosmos 58(3-4): 485-498. [pobierz PDF]

 

Od 2000 do 4000 znaków (ze spacjami).

WYWIAD Z LINNEUSZEM

Termin: 12 listopada, godz. 24.00 (60 ml)

Wywiad należy przeprowadzić w wyobraźni.

Osoba przeprowadzająca wywiad zadaje pytania w celu uzyskania interesujących informacji dotyczących dowolnych aspektów pracy i życia Linneusza(rodzaj pytań zależy od inwencji pytającego). 

Wywiad może np. prezentować osobowość Linneusza, jego pasje, dzieła, wyniki badań, przygody  lub wybrane fakty z życia.

Wywiad powinien wzbudzić ciekawość u potencjalnego odbiorcy, poszerzać wiedzę czytelnika dotycząca największego z taksonomów.

KRYTERIUM OCENY:

Minimum 5 pytań merytorycznych.

FORMA:

dowolna (np. tekst w formie elektronicznej, audio (podcast), video (nagranie amatorskie), slajdy (prezentacja multimedialna), komiks...

Informacje o życiu i pasjach Karola można szukać w zakładce MATERIAŁY.

KLADYSTYKA - PODSTAWOWE POJĘCIA (quiz online)

Termin: 6 listopada, godz. 21.00-21.30 (20 ml)

Quiz ze znajomości podstawowych pojęć z zakresu kladystyki omawianych na obchodzie 5 listopada, dostępny będzie w aplikacji socrative w pokoju "ORDYNATOR. Przed quizem należy dołączyć do pokoju "ORDYNATOR" w aplikacji socrative (student login). O 21.00 pokój zostanie otwarty i każdy będzie mógł przez 30 minut odpowiedzieć na pytania dotyczące typów. Można wziąć udział w quizie na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu w dowolnym miejscu.

ESEJ 2

Termin: 3 grudnia, godz. 24.00 (100 ml szarych)

TEMAT: Czy taksony parafiletyczne mogą być akceptowane w systemie klasyfikacji?

Uzasadnij odpowiedź.

Zagadnienia-klucze i pytania, które mogą pomóc zwrócić Waszą uwagę na ważne kwestie poruszane w artykule:

 • Taksonomia tradycyjna (linneuszowska) a taksonomia filogenetyczna bazująca na metodach kladystycznych

 • Taksony a klady

 • Najważniejszy problem: czy kryterium pochodzenia od wspólnego przodka powinno być jedynym, które powinna uwzględniać systematyka?

 • Jak zachować stabilność systemu klasyfikacji?

 • Czy dwa ujęcia: tradycyjne i filogenetyczne spotkają się kiedyś w twórczej syntezie, tworząc jeden, „uzgodniony” naturalny system klasyfikacyjny organizmów? Czy to jest możliwe do pogodzenia w praktyce?

 • Kiedy taksonomowie molekularni stają się taksonomami linneuszowskimi?

Na końcu artykułu jest słowniczek najważniejszych pojęć, co ułatwi analizę tekstu.

 

Esej zawierać może od 3000 do 5000 znaków (ze spacjami).

Na podstawie artykułu: Mitka J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragm. Flor. Geobot. 6: 9-31 (dostępny online).

MARKERY MOLEKULARNE (quiz online)

Termin: 3 grudnia, godz. 21.00-22.00 (20 ml szarych)

Quiz ze znajomości rodzajów markerów molekularnych stosowanych w taksonomi roślin, dostępny będzie w aplikacji socrative w pokoju "ORDYNATOR. Przed quizem należy dołączyć do pokoju "ORDYNATOR" w aplikacji socrative (student login). O 21.00 pokój zostanie otwarty i każdy będzie mógł przez 60 minut odpowiedzieć na pytania. Można wziąć udział w quizie na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu w dowolnym miejscu.

ETAPY ANALIZY FILOGENETYCZNEJ (quiz online)

Termin: 3 grudnia, godz. 21.00-22.00 (20 ml szarych)

Quiz ze znajomości etapów analizy filogenetycznej, dostępny będzie w aplikacji socrative w pokoju "ORDYNATOR. Przed quizem należy dołączyć do pokoju "ORDYNATOR" w aplikacji socrative (student login). O 21.00 pokój zostanie otwarty i każdy będzie mógł przez 60 minut odpowiedzieć na pytania. Można wziąć udział w quizie na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu w dowolnym miejscu.

Infografika MARKERY MOLEKULARNE

Termin: 3 grudnia, godz. 24.00 (40 ml)

Należy wykonać infografikę na temat RODZAJÓW MARKERÓW MOLEKULARNYCH STOSOWANYCH W TAKSONOMII ROŚLIN.

Infografika to wizualizacja danych, zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. W infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Można wykonać ją w dowolnym programie i przesłać w dowolnym formacie (jpg, pdf, ppt) lub w formie papierowej. Przykładowe programy do tworzenia grafik: www.canva.com, www.piktochart.com

PROBLEM TAKSONÓW PARAFILETYCZNYCH

Termin: 3 grudnia, godz. 24.00 (40 ml szarych)

Zadanie jest dość nietypowe. Nie narzuca formy ani kierunku pracy. Jest efektem przemyśleń powstałych po przeczytaniu artykułu: Mitka J. 2004. Taksonomia linneuszowska w dobie biologii molekularnej. Fragm. Flor. Geobot. 6: 9-31 (dostępny online).

Przedstaw najważniejsze treści, zagadnienia, problemy poruszone w artykule.

Be creative, feel free, be smart, be curious!

OPISANIE NOWEGO GATUNKU (czerwona kroplówka)

Termin: 3 grudnia, godz. 24.00 (60 ml)

w dowolnej formie opisz / przedstaw schemat / narysuj / opisz hasłowo proces opisania nazwy nowego gatunku rośliny okrytozalążkowej dla nauki. 

Od odkrycia w terenie do ogłoszenia światy nowego gatunku.

bottom of page